Uw rol

De participatiecommissaris heeft dezelfde verantwoordelijkheden als een commissaris bij iedere andere organisatie. Maar de context is anders. De ROM’s investeren immers in veelal jonge, innovatieve ondernemingen met een hoog risicoprofiel – én met publiek geld. En zo’n participatie van een ROM in een dergelijk bedrijf vergt specifieke kennis en vaardigheden van de commissaris. Van de business én van het werkgebied van de ROM’s. 

De ROM-code

Daarom hebben de ROM’s, in samenwerking met Nationaal Register én de participatiecommissarissen een zogenaamde ROMcode opgesteld. Door de input van deze professionals uit de praktijk is een document tot stand gekomen dat recht doet aan de specifieke kenmerken van enerzijds de participatiecommissaris en anderzijds de betreffende ROM in zijn rol als aandeelhouder.

Doel

Het doel van de code is de rol en taakopvatting van het ROM-commissariaat te versterken, te verduidelijken en toetsbaar te maken.

De code gaat ervan uit dat een ROM-commissaris:

  • zich naar letter en geest houdt aan wet- en regelgeving;
  • de specifieke kenmerken begrijpt van risicodragend investeren in de vroege fase en groeifase van een onderneming;
  • de dynamiek begrijpt die investeren met publieke middelen met zich meebrengt;
  • bereid is open te communiceren in besloten kring;
  • bijdraagt aan een goede ontwikkeling van de voltallige Raad van Commissarissen.

 

Download de code

Handreiking

Participatiecommissarissen kunnen ook gebruik maken van een handreiking met daarin aandachtspunten die antwoord geven op allerlei vragen die zich bij de dagelijkse gang van het toezicht op een participatie kunnen voordoen. De handreiking bevat onder andere wet- en regelgeving, tools en tips omtrent verantwoording en contactgegevens van relevante instanties.

Download de handreiking
 

Toolkit Commissariaat

In 2002 verscheen de eerste versie van de Toolkit Commissariaat van Nationaal Register. Nu verschijnt de vijfde versie die zich als vanouds primair richt op het commissariaat in het bedrijfsleven. Gelet echter op de nog steeds toenemende betekenis van het toezicht in de semipublieke sector is dat ook meegenomen in deze nieuwe versie. 

Download de toolkit
 

Evaluatietool

Het is goed gebruik dat een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht zichzelf een keer per jaar evalueert. Zelfevaluatie Online van Nationaal Register biedt een survey met circa 60 governance-proof vragen; de resultaten worden gebenchmarkt tegen meer dan 1.500 resultaten uit een groot aantal bedrijven en organisaties. Met deze tool ziet u in één oogopslag de bespreek- en verbeterpunten voor een inhoudelijke dialoog over het functioneren van uw raad.

Meer informatie
 


Bij LIOF vinden we dat duurzaam financieel en maatschappelijk rendement vraagt om een commissaris die de uitgangspunten en de ROM-code onderschrijft